Kiteen Kennelkerho ry

Kiteen Kennelkerho ry:n säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Kiteen Kennelkerho ry ja sen kotipaikka on Kiteen kaupunki
 

Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n, Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n, sekä Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsenenä. Toimialueena on Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä ja Kesälahti eli ns. Keski-Karjalan alue, jona toimialuetta jäljempänä kutsutaan.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rotukoirien jalostamista ja kasvattamista, sekä jäsentensä koiraharrastusta yleensä.

 

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:

järjestämällä kerhoiltoja ja koulutustilaisuuksia, joissa annetaan tietoutta rotukoirien jalostuksesta ja rodunomaisesta käytöstä

järjestämällä kerhoiltoja ja koulutustilaisuusia koirien hoidosta, käyttäytymisestä, kouluttamisesta, ruokinnasta yms.

järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja muuta vastaavanlaista toimintaa

järjestämällä tottelevaisuus-, agility-, palvelus- ja pelastuskoiralajien koulutusta

huolehtimalla yhteydenpidosta kennel- ja muihin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräystä saatuaan siihen ao.luvan, yhdistys harjoittaa voittoa tavoittelematta koiraharrastukseen liittyvien tuotteiden välitystä jäsenille.

 

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt ja sen toimialueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Henkilöt ovat vuosi- tai perhejäseniä. Yhdistykset ovat vuosijäseniä. Mikäli samasta perheestä yksi on yhdistyksen vuosijäsen, voivat muut liittyä perheenjäseniksi.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansioitunut Keski-Karjalan alueen kenneltoiminnassa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Vuosijäsenellä ja perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja yksi ääni vuosijäsenenä olevan yhdistyksen äänioikeutta käyttää yhdistyksen valitsema edustaja. Edustajalla on oltava kokouksessa valtakirja edustamaltaan yhdistykseltä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräystä tai laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen hallituksen määräämään aikaan mennessä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
 

Vuosi- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen vuosi- ja perhejäsenillä kuin myös vuosijäseninä oleville henkilöille ja yhdistyksille.

 

Tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilitarkastajien on toimitettava tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

10§

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä ottaa tehtäviinsä rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus nimeää avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja jaostot.

Hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Puheenjohtaja ja erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Jos jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauden, valitsee yhdistyksen kokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

11§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaiskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai mikäli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kokous niin päättää tai kun äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden sisällä sen jälkeen kun anomus on hallitukselle saapunut. Ylimääräisen kokouksen puhetta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.

 

12§

Vuosikokoukset kutsutaan koolle vuosikokousilmoituksella vähintään yhdessä Keski-Karjalan alueella ilmestyvässä paikallislehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kutsuminen tapahtuu samalla tavalla ja samassa ajassa

 

13§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Tarkistetaan läsnä olevien jäsenten äänioikeus ja merkitään pöytäkirjaan

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta

Esitetään tilintarkastajien lausunto

Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajalle, hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Käsitellään hallituksen laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio

Päätetään jäsenmaksujen suuruus kuluvalle tilivuodelle

Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Suoritetaan hallituksen muiden jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, sekä valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika

Määrätään toimihenkilöiden, tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkiot

Määrätään koulutusohjaajien, muiden toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset

Vahvistetaan hallituksen nimeämät yhdistyksen jaostot ja valitaan puheenjohtajat jaostoihin

Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kaks (2) viikkoa ennen kokousta

Jaetaan huomionosoitukset

Kokouksen päättäminen

 

14§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa muutosehdotus hyväksytään 2/3 enemmistöllä annetusta äänistä

 

15§

Yhdistys voidaan purkaa, jos yhdistyksen kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden välein sitä varten kokoon kutsutuissa kokouksissa purkaminen hyväksytään 2/3 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jollekin Keski-Karjalan alueella toimivalle aktiiviselle rekisteröidylle koirayhdistykselle.

 

16§

Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Nämä säännöt tulevat voimaan sen jälkeen kun ne on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin pitämään yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen säännöt